TCVN 1651-1: 2008 THÉP CỐT BÊ TÔNG PHẦN 1: THÉP THANH TRÒN TRƠN


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM
TCVN 1651-1: 2008
THÉP CỐT BÊ TÔNG
PHẦN 1: THÉP THANH TRÒN TRƠN
Steel for the reinforcement of concrete –
Part 1: Plain bars

1. Phạm vi áp dụng
Tiêu chuẩn này quy định yêu cầu kỹ thuật cho thép thanh tròn trơn dùng làm cốt bê tông.
Tiêu chuẩn này áp dụng cho thép mác CB240T và CB300T. Phương pháp sản xuất do nhà sản xuất quyết định.
Chú thích: Chữ “CB” đầu tiên là viết tắt của từ cốt bê tông. Ba chữ số tiếp theo thể hiện giá trị đặc trưng được quy định của giới hạn chảy trên. Ký hiệu cuối cùng “T” là viết tắt của thép thanh tròn trơn.
Tiêu chuẩn này áp dụng cho các sản phẩm được cung cấp ở dạng thẳng. Tiêu chuẩn này cũng áp dụng cho các thép thanh tròn trơn dạng cuộn và các sản phẩm được nắn thẳng.
Tiêu chuẩn này không áp dụng cho thép thanh tròn trơn được chế tạo từ thành phẩm như thép tấm hay đường ray xe lửa
2. Tài liệu viện dẫn
Các tài liệu dưới đây là rất cần thiết đối với việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với tài liệu có ghi năm công bố; áp dụng phiên bản được nêu. Đối với tài liệu không có năm công bố, áp dụng phiên bản mới nhất (kể cả các sửa đổi).
TCVN 4399:2008 (ISO 404: 1992), Thép và sản phẩm thép – Yêu cầu kỹ thuật chung khi cung cấp.
ISO/TS 4949, Steel names based on letter symbols (Tên thép dựa trên các ký hiệu bằng chữ).
ISO/TR 9769:1991, Steel and iron – Review of available methods of analysis (Thép và gang – Tổng quan về phương pháp phân tích hiện có)
ISO 10144, Certification scheme for steel bars and wires for the reinforcement of concrete structures (Hệ thống chứng nhận đối với thép thanh và dây dùng cho kết cấu cốt bê tông).

Download toàn bộ Tiêu chuẩn Xây dựng TCVN 1651-1: 2008tại đây:

TCVN 1651-1: 2008 THÉP CỐT BÊ TÔNG PHẦN 1: THÉP THANH TRÒN TRƠN
TCVN 1651-1: 2008 THÉP CỐT BÊ TÔNG PHẦN 1: THÉP THANH TRÒN TRƠN
TCVN_1651-1-2008_Thep-cot-be-tong-Phan-1-Thep-thanh-tron-tron.pdf
121.5 KiB
701 Downloads
Chi tiết