TCVN 1548 – 87


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 1548 – 87 KIỂM TRA KHÔNG PHÁ HỦY MỐI HÀN PHƯƠNG PHÁP SIÊU ÂM Cơ quan biên soạn:                                     Bộ môn vật lý chất rắn                                     Trường Đại học Bách khoa Hà nội Cơ quan đề nghị ban hành:                                     Bộ Đại học và Trung học chuyên nghiệp Cơ quan trình duyệt:                                     Tổng cục Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất lượng                                     Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước Cơ quan xét duyệt và ban hành:                                     Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước Quyết định ban hành số: 602 QĐ ngày 18 tháng 11 năm 1987. KIỂM TRA KHÔNG PHÁ HỦY MỐI HÀN PHƯƠNG PHÁP SIÊU ÂM Nondestructive testing Welded jointe Uitrasonie methods Tiêu chuẩn này thay thế cho TCVN 1548 – 74. Tiêu chuẩn này quy định phương pháp kiểm tra bằng siêu âm các mối hàn […]

TCVN 1548 – 87 KIỂM TRA KHÔNG PHÁ HỦY MỐI ...