TCVN 1073:1971 GỖ TRÒN – KÍCH THƯỚC CƠ BẢN


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

TCVN 1073:1971

GỖ TRÒN – KÍCH THƯỚC CƠ BẢN
Round timber – Main dimension

1 Tiêu chuẩn này áp dụng cho gỗ tròn thuộc các loại cây lá rộng.

Tiêu chuẩn này không bắt buộc áp dụng cho gỗ tròn chuyên dùng như gỗ trụ nhỏ, gỗ làm giấy, gỗ làm tơ nhân tạo.

2 Gỗ tròn được chia thành bốn hàng theo đường kính và chiều dài như quy định trong bảng dưới đây:

Hạng Đường kính đầu nhỏ D (cm) Chiều dài L (m)
I Từ 25 trở lên Từ 2,5 trở lên
II Từ 25 trở lên 1 ≤ L < 2,5
III 10 ≤ D < 25 Từ 2,5 trở lên
IV 10 ≤ D < 25 1 ≤ L < 2,5

3 Mỗi cấp đường kính cách nhau 5cm.

Chú thích:

  1. Đường kính của gỗ tròn phải đo theo đầu nhỏ, không kể vỏ, nếu có vỏ thì trừ đi phần vỏ.
  2. Đường kính của gỗ tròn đo bằng thước cặp bằng gỗ hoặc bằng kim loại. Trị số đường kính

gỗ tròn là trung bình cộng của kích thước hai đường kính góc với nhau.

4 Mỗi cấp chiều dài cách nhau 0,5m.

Chú thích: Chiều dài gỗ tròn lấy theo chiều dài chỗ ngắn nhất.

TCVN 1073:1971 GỖ TRÒN – KÍCH THƯỚC CƠ BẢN
TCVN 1073:1971 GỖ TRÒN – KÍCH THƯỚC CƠ BẢN
tcvn-1073-1971-go-tron-kich-thuoc-co-ban.pdf
87.9 KiB
312 Downloads
Chi tiết