TCVN 1072:1971


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 1072:1971 GỖ – PHÂN NHÓM THEO TÍNH CHẤT CƠ LÝ Tiêu chuẩn này áp dụng cho các loại gỗ dùng để chịu lực, chủ yếu là trong xây dựng và trong giao thông vận tải. Các loại gỗ được chia thành sáu nhóm theo ứng suất nén dọc, uốn tĩnh, kéo dọc và cắt dọc như quy định trong bảng 1. Bảng 1 Nhóm Ứng suất, 105N/m2 (1 N/m2 = 10-3 kG/cm2) nén dọc uốn tĩnh kéo dọc cắt dọc I từ 630 trở lên từ 1300 trở lên từ 1395 trở lên từ 125 trở lên II 525 – 629 1080 – 1299 1165 – 1394 105 – 124 III 440 – 524 900 – 1079 970 – 1164 85 – 104 IV 365 – 439 750 – 899 810 – 969 70 – 84 V 305 – 364 625 – 749 675 – […]

TCVN 1072:1971 GỖ – PHÂN NHÓM THEO TÍNH CHẤT CƠ ...