TCVN 10303:2014


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10303:2014 BÊ TÔNG – KIỂM TRA VÀ ĐÁNH GIÁ CƯỜNG ĐỘ CHỊU NÉN Concrete – Control and assessment of compressive strength Lời nói đầu TCVN 10303 : 2014 được biên soạn trên cơ sở tiêu chuẩn ΓOCT 18105- 2010 “Бeтноы. Пpaвила контpоля и оцeнк прочности” (GOST 18105- 2010 Bê tông. Nguyên tắc kiểm soát và đánh giá cường độ) TCVN 10303 : 2014 do Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng – Bộ Xây dựng biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. BÊ TÔNG – KIỂM TRA VÀ ĐÁNH GIÁ CƯỜNG ĐỘ CHỊU NÉN Concrete – Control and assessment of compressive strength Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định nguyên tắc và hướng dẫn quy trình kiểm tra, đánh giá cường độ chịu nén của […]

TCVN 10303:2014 BÊ TÔNG – KIỂM TRA VÀ ĐÁNH GIÁ ...