TCVN 10199


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10199-3:2013 ISO 9942-3:1999 CẦN TRỤC – NHÃN THÔNG TIN – PHẦN 3: CẦN TRỤC THÁP Cranes – Information labels – Part 3: Tower cranes Lời nói đầu TCVN 10199-3:2013 hoàn toàn tương đương với ISO 9942-3:1999. TCVN 10199-3:2013 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 96 Cần cẩu biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. Bộ tiêu chuẩn TCVN 10199 (ISO 9942), Cần trục – Nhãn thông tin gồm các phần sau: – TCVN 10199-1:2013 (ISO 9942-1:1994), Phần 1: Yêu cầu chung. – TCVN 10199-3:2013 (ISO 9942-3:1999), Phần 3: Cần trục tháp. CẦN TRỤC – NHÃN THÔNG TIN – PHẦN 3: CẦN TRỤC THÁP Cranes – Information labels – Part 3: Tower cranes Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu tối thiểu liên quan đến […]

TCVN 10199-3:2013 ISO 9942-3:1999 CẦN TRỤC – NHÃN THÔNG TIN ...