TCVN 10198:2013


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10198:2013 ISO 11994:1997 CẦN TRỤC – TÍNH SẴN SÀNG TRONG SỬ DỤNG – TỪ VỰNG Cranes – Availability – Vocabulary Lời nói đầu TCVN 10198:2013 hoàn toàn tương đương với ISO 11994:1997 TCVN 10198:2013 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 96 Cần cẩu biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. CẦN TRỤC – TÍNH SẴN SÀNG TRONG SỬ DỤNG – TỪ VỰNG Cranes – Availability – Vocabulary Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định các thuật ngữ và định nghĩa chung liên quan đến tính sẵn sàng trong sử dụng của tất cả các loại cần trục được định nghĩa trong TCVN 8242-1 (ISO 4306-1) với mục đích để dễ dàng hơn trong việc lập các hợp đồng và hiểu biết lẫn nhau. Các thuật ngữ và […]

TCVN 10198:2013 ISO 11994:1997 CẦN TRỤC – TÍNH SẴN SÀNG ...