TCVN 10197:2013


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10197:2013 ISO 13202:2003 CẦN TRỤC – ĐO CÁC THÔNG SỐ VẬN TỐC VÀ THỜI GIAN Cranes – Measurement of velocity and time parameters Lời nói đầu TCVN 10197:2013 hoàn toàn tương đương với ISO 13202:2003. TCVN 10197:2013 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 96 Cần cẩu biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. CẦN TRỤC – ĐO CÁC THÔNG SỐ VẬN TỐC VÀ THỜI GIAN Cranes – Measurement of velocity and time parameters Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định các nguyên tắc để đo các thông số vận tốc và thời gian của cần trục được định nghĩa trong ISO 7363. Tiêu chuẩn này bổ sung cho ISO 4310 và bao hàm tất cả các loại cần trục quy định trong tiêu chuẩn đó. Tài liệu […]

TCVN 10197:2013 ISO 13202:2003 CẦN TRỤC – ĐO CÁC THÔNG ...