TCVN 10180:2013


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10180:2013 ISO 7186:2011 SẢN PHẨM BẰNG GANG DẺO DÙNG CHO CÁC CÔNG TRÌNH NƯỚC THẢI Ductile iron products for sewerage applications Lời nói đầu TCVN 10180:2013 hoàn toàn tương với ISO 7186:2011. TCVN 10180:2013 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 5 Ống kim loại đen và phụ tùng đường ống kim loại biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. SẢN PHẨM BẰNG GANG DẺO DÙNG CHO CÁC CÔNG TRÌNH NƯỚC THẢI Ductile iron products for sewerage applications Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu và phương pháp thử áp dụng cho các ống, phụ tùng nối ống, thiết bị phụ bằng gang dẻo và các mối nối của chúng dùng cho các đường thoát nước và nước thải bên ngoài các tòa nhà để: […]

TCVN 10180:2013 SẢN PHẨM BẰNG GANG DẺO DÙNG CHO CÁC ...