TCN 7506-5:2011


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCN 7506-5:2011 ISO 3834-5:2005 YÊU CẦU CHẤT LƯỢNG ĐỐI VỚI HÀN NÓNG CHẢY KIM LOẠI – PHẦN 5: CÁC TÀI LIỆU CẦN THIẾT PHẢI TUÂN THEO ĐỂ PHÙ HỢP VỚI CÁC YÊU CẦU CHẤT LƯỢNG CỦA TCVN 7506-2 (ISO 3834-2), TCVN 7506-3 (ISO 3834-3) HOẶC TCVN 7506-4 (ISO 3834-4) Quality requirements for fusion welding of metallic materials – Part 5: Documents with which it is necessary to conform to claim conformity to the quality requirements of TCVN 7506-2 (ISO 3834-2), TCVN 7506-3 (ISO 3834-3) or TCVN 7506-4 (ISO 3834-4) Lời nói đầu TCVN 7506-5:2011 hoàn toàn tương đương với ISO 3834-5:2005, và Đính chính kỹ thuật 1:2007. TCVN 7506-5:2011 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn tiêu chuẩn Quốc gia TCVN/TC 44 Quá trình hàn biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. Bộ tiêu […]

TCN 7506-5:2011 YÊU CẦU CHẤT LƯỢNG ĐỐI VỚI HÀN NÓNG ...