tấm thạch cao


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8257-8 : 2009 TẤM THẠCH CAO – PHƯƠNG PHÁP THỬ- PHẦN 8: XÁC ĐỊNH ĐỘ THẨM THẤU HƠI NƯỚC Gypsum boards – Test methods – Part 8: Determination of water vapor transmission Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định độ thẩm thấu hơi nước của tấm thạch cao có lớp phủ tráng kim. Tài liệu viện dẫn Các tài liệu viện dẫn sau là cần thiết khi áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm các bản sửa đổi, bổ sung (nếu có). TCVN 8257-1 : 2009, Tấm thạch cao – Phương pháp thử – Phần 1: Xác định kích thước, độ sâu của […]

TCVN 8257-8 : 2009 TẤM THẠCH CAO – PHƯƠNG PHÁP ...


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8257-7 : 2009 TẤM THẠCH CAO – PHƯƠNG PHÁP THỬ- PHẦN 7: XÁC ĐỊNH ĐỘ HẤP THỤ NƯỚC BỀ MẶT Gypsum boards – Test methods – Part 7: Determination of surface water absorption Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này qui định phương pháp xác định độ hấp thụ nước bề mặt của tấm thạch cao. Tài liệu viện dẫn Các tài liệu viện dẫn sau là cần thiết khi áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm các bản sửa đổi, bổ sung (nếu có). TCVN 8257-1 : 2009, Tấm thạch cao – Phương pháp thử – Phần 1: Xác định kích thước, độ sâu của gờ vuốt thon […]

TCVN 8257-7 : 2009 TẤM THẠCH CAO – PHƯƠNG PHÁP ...


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8257-4 : 2009 TẤM THẠCH CAO – PHƯƠNG PHÁP THỬ – PHẦN 4: XÁC ĐỊNH ĐỘ KHÁNG NHỔ ĐINH Gypsum boards – Test methods – Part 4: Determination of nail pull resistance Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định độ kháng nhổ đinh của tấm thạch cao. Tài liệu viện dẫn Các tài liệu viện dẫn sau là cần thiết khi áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm các bản sửa đổi, bổ sung (nếu có). TCVN 8257-1 : 2009, Tấm thạch cao – Phương pháp thử – Phần 1: Xác định kích thước, độ sâu của gờ vuốt thon và độ vuông […]

TCVN 8257-4 : 2009 TẤM THẠCH CAO – PHƯƠNG PHÁP ...TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8257-2 : 2009 TẤM THẠCH CAO – PHƯƠNG PHÁP THỬ – PHẦN 2: XÁC ĐỊNH KÍCH THƯỚC, ĐỘ SÂU CỦA GỜ VUỐT THON, ĐỘ VUÔNG GÓC CỦA CẠNH Gypsum boards – Test methods – Part 2: Determination of end, edge and core hardness Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này qui định phương pháp xác định độ cứng của cạnh, gờ và lõi của tấm thạch cao. Tài liệu viện dẫn Các tài liệu viện dẫn sau là cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm côn bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm các bản sửa đổi, bổ sung (nếu có). TCVN 8257-1 : 2009, Tấm thạch cao – Phương pháp thử: Phần […]

TCVN 8257-2 : 2009 TẤM THẠCH CAO – PHƯƠNG PHÁP ...


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8256 : 2009 TẤM THẠCH CAO – YÊU CẦU KỸ THUẬT Gypsum boards – Specifications Lời nói đầu TCVN 8256 : 2009 được xây dựng trên cơ sở ASTM C1396/C 1396M: Standard ecification for Gypsum Board và ASTM C1278/C1278M: Standard Specification for fiber – Reinforced Gypsum panels. TCVN 8256 : 2009 do Viện Vật liệu xây dựng – Bộ Xây dựng biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. TẤM THẠCH CAO – YÊU CẦU KỸ THUẬT Gypsum boards – Specifications Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định yêu cầu kỹ thuật đối với tấm thạch cao không sợi và tấm thạch cao sợi sử dụng trong xây dựng. Tài liệu viện dẫn Các tài liệu viện dẫn sau là cần thiết khi áp dụng tiêu […]

TCVN 8256 : 2009 TẤM THẠCH CAO – YÊU ...