tấm lợp dạ sóng


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8053:2009 TẤM LỢP DẠNG SÓNG – YÊU CẦU THIẾT KẾ VÀ HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT Corrugated sheets for pitched roofs – Design standard and guide for installation Lời nói đầu TCVN 8053:2009 do Viện Kiến trúc Nhiệt đới – Trường Đại học Kiến Trúc Hà Nội biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. TẤM LỢP DẠNG SÓNG – YÊU CẦU THIẾT KẾ VÀ HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT Corrugated sheets for pitched roofs – Design standard and guide for installation Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu thiết kế và hướng dẫn cách lắp đặt các loại tấm lợp dạng sóng dùng lợp mái nhà và công trình xây dựng. Tài liệu viện dẫn Các tài liệu viện dẫn sau rất cần thiết […]

TCVN 8053:2009 TẤM LỢP DẠNG SÓNG – YÊU CẦU THIẾT ...


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8052-1 : 2009 TẤM LỢP BITUM DẠNG SÓNG – PHẦN 1: YÊU CẦU KỸ THUẬT Bitumen corrugated sheets – Part 1: Specifications Lời nói đầu TCVN 8052-1:2009 do Viện Kiến trúc Nhiệt đới – Trường Đại học Kiến Trúc Hà Nội biên soạn, Bộ Xây dựng, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. Bộ tiêu chuẩn TCVN 8052 Tấm lợp bitum dạng sóng gồm 2 phần: – TCVN 8052-1 : 2009 Phần 1: Yêu cầu kỹ thuật – TCVN 8052-2 : 2009 Phần 2: Phương pháp thử   TẤM LỢP BITUM DẠNG SÓNG – PHẦN 1: YÊU CẦU KỸ THUẬT Bitumen corrugated sheets – Part 1: Specifications Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu kỹ thuật áp dụng cho tấm bitum dạng sóng dùng lợp mái nhà và công […]

TCVN 8052-1 : 2009 TẤM LỢP BITUM DẠNG SÓNG – ...