tấm 3d trong xây dựng


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7575-1:2007 TẤM 3D DÙNG TRONG XÂY DỰNG – PHẦN 1: QUI ĐỊNH KỸ THUẬT 3D construction panels – Part 1: Specifications Lời nói đầu TCVN 7575-1÷3  : 2007 do Tiểu ban kỹ thuật Tiêu chuẩn TCVN/TC71/SC4 Cấu kiện bê tông cốt thép biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. TCVN 7575 : 2007 với tên gọi chung Tấm 3D dùng trong xây dựng, gồm ba phần như sau: – Phần 1: Qui định kỹ thuật – Phần 2: Phương pháp thử – Phần 3: Hướng dẫn lắp dựng TẤM 3D DÙNG TRONG XÂY DỰNG – PHẦN 1: QUI ĐỊNH KỸ THUẬT 3D construction panels – Part 1: Specifications Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này qui định vật liệu chế tạo, kích thước cơ bản, yêu cầu kỹ thuật và việc ghi […]

TCVN 7575-1:2007 TẤM 3D DÙNG TRONG XÂY DỰNG – PHẦN ...


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7575-2:2007 TẤM 3D DÙNG TRONG XÂY DỰNG – PHẦN 2: PHƯƠNG PHÁP THỬ 3D construction panels – Part 2: Test method Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định các phương pháp thử độ bền nén-uốn, độ bền chịu lửa và độ cách âm không khí của cấu kiện 3D dùng trong xây dựng. Tiêu chuẩn này không đề cập đến các vấn đề an toàn liên quan đến phép thử. Người ta áp dụng tiêu chuẩn này có trách nhiệm thiết lập các qui tắc cũng như đảm bảo các theo tác an toàn, bảo vệ sức khỏe, đáp ứng các qui định pháp lý hiện hành. Tài liệu viện dẫn Các tài liệu viện dẫn sau là cần thiết khi áp dụng tiêu chuẩn. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm ban hành thì áp dụng phiên bản được nêu. […]

TCVN 7575-2:2007 TẤM 3D DÙNG TRONG XÂY DỰNG – PHẦN ...


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7575-3:2007 TẤM 3D DÙNG TRONG XÂY DỰNG – PHẦN 3: HƯỚNG DẪN LẮP DỰNG 3D construction panels – Part 3: Guide for installation Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này hướng dẫn việc lắp dựng tấm 3D và công tác thi công bê tông trong quá trình thi công nhà và công trình bằng các tấm 3D. Việc nghiệm thu công trình phải theo đúng thiết kế thi công. Khi thi công, ngoài việc áp dụng các qui định nêu trong tiêu chuẩn này còn phải tuân thủ các hồ sơ thiết kế và các tiêu chuẩn chuyên ngành khác có liên quan về tổ chức thi công, kỹ thuật an toàn trong xây dựng, qui định về phòng cháy chống cháy trong xây lắp cũng như các tiêu chuẩn về nghiệm thu công trình xây dựng. Tài liệu viện dẫn Các tài liệu viện […]

TCVN 7575-3:2007 TẤM 3D DÙNG TRONG XÂY DỰNG – PHẦN ...