tải trọng kéo đứt cáp


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 5864 : 1995 THIẾT BỊ NÂNG – CÁP THÉP, TANG, RÒNG RỌC, XÍCH VÀ ĐĨA XÍCH – YÊU CẦU AN TOÀN: Lifting appliances – Wire ropes, drums, pulleys, chains and chain wheels – safety requirements. Tiêu chuẩn này áp dụng cho các loại thiết bị nâng và quy định các yêu cầu an toàn đối với cáp thép, tang ròng rọc, xích và đĩa xích. Cáp thép 1.1. Cáp thép dùng trong thiết bị nâng nhất thiết phải có chứng từ kĩ thuật. 1.2. Cáp thép phải được chọn, tính toán và bố trí phù hợp với đặc tính và công dụng của chúng và phải tính đến chế độ làm việc của thiết bị nâng được phân loại theo TCVN 5862: 1995. 1.3. Chọn cáp 1.3.1. Tải trọng kéo đứt cáp Fo. Cáp được chọn phải có tải trọng kéo đứt đạt giá trị […]

TCVN 5864 : 1995 THIẾT BỊ NÂNG – CÁP THÉP, ...