tài liệu thiết kế


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 5671:1992 HỆ THỐNG TÀI LIỆU THIẾT KẾ XÂY DỰNG – HỒ SƠ THIẾT KẾ KIẾN TRÚC PHẠM VI ÁP DỤNG Tiêu chuẩn này quy định thành phần, nội dung, yêu cầu kĩ thuật và kí hiệu các bản vẽ: Phần hồ sơ thiết kế kiến trúc của nhà và công trình thuộc giai đoạn chuẩn bị xây dựng theo hai giai đoạn thiết kế: kĩ thuật và thi công.Tiêu chuẩn này không áp dụng cho các bản vẽ phối cảnh tổng thể, nội thất và các đồ án dự thi. 1. Quy định chung 1.1.Thành phần hồ sơ kiến trúc ở hai giai đoạn thiết kế bao gồm: – Các bản vẽ kiến trúc kí hiệu bằng chữ KT, sau đó ghi chữ số ả Rập chỉ số thứ tự của bản vẽ (ví dụ : KT-4) – Đối với hồ sơ thiết kế thi công cần có […]

TCVN 5671:1992 HỆ THỐNG TÀI LIỆU THIẾT KẾ XÂY DỰNG ...


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 4318 : 1986 HỆ THỐNG TÀI LIỆU THIẾT KẾ XÂY DỰNG – SƯỞI, THÔNG GIÓ – BẢN VẼ THI CÔNG System of documents for building degign- Heating and ventilation – Construction drawings Phạm vi áp dụng 1.1 Tiêu chuẩn này quy định nội dung và nguyên tắc trình bày bản vẽ thi công lắp đặt thiết bị thông gió và cấp nhiệt cho nhà và công trình. 1.2 Trong quá trình thiết kế bản vẽ thi công ngoài những điều qui định trong tiêu chuẩn này còn phải tuân theo những yêu cầu của phần chỉ dẫn chung cho bản vẽ xây dựng. Thành phần chính hồ sơ bản vẽ thi công và qui định chung về cách trình bày 2.1 Thành phần chính của hồ sơ bản vẽ thi công bao gồm những bản vẽ sau đây: Số liệu chung (tờ tiêu đề) ; […]

TCVN 4318 : 1986 HỆ THỐNG TÀI LIỆU THIẾT ...


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 185 : 1986 HỆ THỐNG TÀI LIỆU THIẾT KẾ – KÍ HIỆU BẰNG HÌNH VẼ TRÊN SƠ ĐỒ ĐIÊN, THIẾT BỊ ĐIỆN VÀ DÂY DẪN TRÊN MẶT BẰNG System documents for building – Graphical sysmbols for electrical layout electric equipments and wiring on plans. Tiêu chuẩn này thay thế cho TCVN 185 – 74 và hoàn toàn phù hợp với ST SEV 3217- 81 Kí hiệu các thiết bị rẽ nhánh, thiết bị nối, chỉ dẫn chiều và phưng pháp đặt dây dẫn phi phù hợp với bng 1. Kí hiệu quy ước của ổ cắm tiếp xúc như bảng 3

TCVN 185 : 1986 HỆ THỐNG TÀI LIỆU THIẾT KẾ ...TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 3988:1985 HỆ THỐNG TÀI LIỆU THIẾT KẾ XÂY DỰNG – QUY TẮC TRÌNH BÀY NHỮNG SỬA ĐỔI KHI VẬN DỤNG TÀI LIỆU THIẾT KẾ Tiêu chuẩn này quy định quy tắc trình bày những sửa đổi khi vận dụng tài liệu thiết kế bao gồm, những thiết kế điển hình, thiết kế sử dụng lại do các cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành để xây dựng nhà, công trình thuộc tất cả các ngành kinh tế quốc dân.  Những sửa đổi trong quá trình vận dụng thiết kế phải tiến hành như sau: Những kích thước, chữ số và số vv … cần phải được gạch bỏ bằng nét liền mảnh và ghi những số liệu mới lên trên. Không được phép sửa chữa bằng cách tẩy xoá. Đối với những hình vẽ phức tạp không thể sửa bằng cách gạch bỏ […]

TCVN 3988:1985 HỆ THỐNG TÀI LIỆU THIẾT KẾ XÂY DỰNG ...