tài liệu kĩ thuật


  TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 3992:1985 SẢN PHẨM THUỶ TINH DÙNG TRONG XÂY DỰNG THUẬT NGỮ – ĐỊNH NGHĨA Glass products in building. Terminology – definitions Tiêu chuẩn này áp dụng cho sản phẩm thuỷ tinh dùng trong xây dựng, qui định các thuật ngữ và định nghĩa để sử dụng trong tài liệu kỹ thuật, tài liệu chuyên môn. Giáo trình, sổ tay tra cứu và trong hợp tác khoa hoc kỹ thuật và kinh tế. Thuật ngữ và định nghĩa Thứ tự Thuật ngữ Định nghĩa 01   02   03 04       05   06   07 08   09   10 11   12   13 14       15   16     17 18   19   20 21         22     23   24   25   26   27 Kính tấm   Kính tấm mài bóng […]

TCVN 3992:1985 SẢN PHẨM THUỶ TINH DÙNG TRONG XÂY DỰNG ...