tiêu chuẩn xây dựng 9311


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9311-8:2012 ISO 834-8:2000 THỬ NGHIỆM CHỊU LỬA – CÁC BỘ PHẬN CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG – PHẦN 8: CÁC YÊU CẦU RIÊNG ĐỐI VỚI BỘ PHẬN NGĂN CÁCH ĐỨNG KHÔNG CHỊU TẢI Fire – resistance test- Elemennts of building construction – Part 8: Specific requirements for non – loadbearing vertical separating elements Lời nói đầu TCVN 9311-8: 2012 hoàn toàn tương đương với ISO 834-8: 2002. TCVN 9311-8 : 2012 được chuyển đổi từ TCXDVN 348 : 2005 (ISO 834-8 : 2002) theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a) Khoản 1 Điều 7 Nghị định 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật. Bộ TCVN 9311 dưới tiêu đề chung là “Thử nghiệm chịu lửa – […]

TCVN 9311-8:2012 THỬ NGHIỆM CHỊU LỬA – CÁC BỘ PHẬN ...


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9311-7:2012 ISO 834-7:2000 THỬ NGHIỆM CHỊU LỬA – CÁC BỘ PHẬN CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG – PHẦN 7: CÁC YÊU CẦU RIÊNG ĐỐI VỚI CỘT Fire – resistance test – Elements of building construction – Part 7: Specific requirements of columns Lời nói đầu TCVN 9311-7 : 2012 hoàn toàn tương đương với ISO 834-7: 2000. TCVN 9311-7 : 2012 được chuyển đổi từ TCXDVN 347 : 2005 (ISO 834-7 : 2000) theo quy định tại khoản 1 điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a) Khoản 1 Điều 7 Nghị định 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật. Bộ TCVN 9311 dưới tiêu đề chung là “Thử nghiệm chịu lửa – các bộ phận công trình xây dựng” bao gồm những […]

TCVN 9311-7:2012 THỬ NGHIỆM CHỊU LỬA – CÁC BỘ PHẬN ...


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9311-5:2012 ISO 834-5:2000 THỬ NGHIỆM CHỊU LỬA – CÁC BỘ PHẬN CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG – PHẦN 5: CÁC YÊU CẦU RIÊNG ĐỐI VỚI BỘ PHẬN NGĂN CÁCH NẰM NGANG CHỊU TẢI Fire – resistance test – Elements of building construction – Part 5: Specific requirements for loadbearing horizontal separating elements Lời nói đầu TCVN 9311-5:2012 hoàn toàn tương đương với ISO 834-5:2000. TCVN 9311-5:2012 được chuyển đổi từ TCXDVN 345:2005 (ISO 834-5:2000) theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a) Khoản 1 Điều 7 Nghị định 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật. Bộ TCVN 9311 dưới tiêu đề chung là “Thử nghiệm chịu lửa – Các bộ phận công trình xây dựng” bao gồm […]

TCVN 9311-5:2012 THỬ NGHIỆM CHỊU LỬA – CÁC BỘ PHẬN ...TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9311-4:2012 ISO 834-4:2000 THỬ NGHIỆM CHỊU LỬA – CÁC BỘ PHẬN CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG – PHẦN 4: YÊU CẦU RIÊNG ĐỐI VỚI BỘ PHẬN NGĂN CÁCH ĐỨNG CHỊU TẢI Fire – resistance test – Elements of building construction – Part 4: Specific requirements for loadbearing vertical separating elements Lời nói đầu TCVN 9311-4 : 2012 hoàn toàn tương đương với ISO 834-4:2000 TCVN 9311-4 : 2012 được chuyển đổi từ TCXDVN 344 : 2005 (ISO 834-4:2000) theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a) Khoản 1 Điều 7 Nghị định 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật. Bộ TCVN 9311 dưới tiêu đề chung là “Thử nghiệm chịu lửa – Các bộ phận công trình […]

TCVN 9311-4:2012 THỬ NGHIỆM CHỊU LỬA – CÁC BỘ PHẬN ...


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9311-3:2012 ISO 834-3:1994 THỬ NGHIỆM CHỊU LỬA – CÁC BỘ PHẬN CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG – PHẦN 3: CHỈ DẪN VỀ PHƯƠNG PHÁP THỬ VÀ ÁP DỤNG SỐ LIỆU THỬ NGHIỆM Fire – resistance test – Elements of building construction – Part 3: Commentary on test method and test data application Lời nói đầu TCVN 9311-3:2012 hoàn toàn tương đương với ISO/TR 834- 3:1994. TCVN 9311-3 : 2012 được chuyển đổi từ TCXDVN 343 : 2005 (ISO/TR 834-3 :1994) theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a) Khoản 1 Điều 7 Nghị định 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật. Bộ TCVN 9311 dưới tiêu đề chung là “Thử nghiệm chịu lửa – Các bộ phận […]

TCVN 9311-3:2012 THỬ NGHIỆM CHỊU LỬA – CÁC BỘ PHẬN ...