tiêu chuẩn xây dựng 7572


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7572-19 : 2006 CỐT LIỆU CHO BÊ TÔNG VÀ VỮA – PHƯƠNG PHÁP THỬ – PHẦN 19: XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG SILIC OXIT VÔ ĐỊNH HÌNH Aggregates for concrete and mortar – Test methods – Part 19: Determination of amorphous silicate content MỤC LỤC TCVN 7572-1 : 2006           Cốt liệu cho bê tông và vữa – Phương pháp thử – Phần 1: Lấy mẫu TCVN 7572-2 : 2006           Cốt liệu cho bê tông và vữa – Phương pháp thử – Phần 2: Xác định thành phần hạt TCVN 7572-3 : 2006           Cốt liệu cho bê tông và vữa – Phương pháp thử – Phần 3: Hướng dẫn xác định thành phần thạch học TCVN 7572-4 : 2006           Cốt liệu cho bê tông và vữa – Phương pháp thử – Phần 4: Xác định khối lượng riêng, khối lượng thể tích và […]

TCVN 7572-19 : 2006 CỐT LIỆU CHO BÊ TÔNG ...


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 4055:2012 TỔ CHỨC THI CÔNG Organization of construction activities Lời nói đầu TCVN 4055:2012 thay thế TCVN 4055:1985 TCVN 4055:2012 do Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.   TỔ CHỨC THI CÔNG Organization of construction activities Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này được áp dụng khi tổ chức thi công xây lắp các công trình xây dựng. Tài liệu viện dẫn Các tài liệu viện dẫn sau là cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các […]

TCVN 4055:2012 TỔ CHỨC THI CÔNG


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7572-4 : 2006 CỐT LIỆU CHO BÊ TÔNG VÀ VỮA – PHƯƠNG PHÁP THỬ – PHẦN 4: XÁC ĐỊNH KHỐI LƯỢNG RIÊNG, KHỐI LƯỢNG THỂ TÍCH VÀ ĐỘ HÚT NƯỚC Aggregates for concrete and mortar – Test methods – Part 4: Determination of apparent specific gravity, bulk specific gravity and water absorption MỤC LỤC TCVN 7572-1 : 2006           Cốt liệu cho bê tông và vữa – Phương pháp thử – Phần 1: Lấy mẫu TCVN 7572-2 : 2006           Cốt liệu cho bê tông và vữa – Phương pháp thử – Phần 2: Xác định thành phần hạt TCVN 7572-3 : 2006           Cốt liệu cho bê tông và vữa – Phương pháp thử – Phần 3: Hướng dẫn xác định thành phần thạch học TCVN 7572-4 : 2006           Cốt liệu cho bê tông và vữa – Phương pháp thử – Phần 4: […]

TCVN 7572-4 : 2006 CỐT LIỆU CHO BÊ TÔNG VÀ ...TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7572-2 : 2006 CỐT LIỆU CHO BÊ TÔNG VÀ VỮA – PHƯƠNG PHÁP THỬ – PHẦN 2: XÁC ĐỊNH THÀNH PHẦN HẠT Aggregates for concrete and mortar – Test methods – Part 2: Determination of partical zise distribution 1 Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định phương pháp sàng để xác định thành phần hạt của cốt liệu nhỏ, cốt liệu lớn và xác định môđun độ lớn của cốt liệu nhỏ. 2 Tài liệu viện dẫn TCVN 7572-1 : 2006 Cốt liệu cho bê tông và vữa – Phương pháp thử – Phần 1: Lấy mẫu. 3 Thiết bị thử cân kỹ thuật có độ chính xác 1 %; bộ sàng tiêu chuẩn, kích thước mắt sàng 2,5 mm; 5 mm; 10 mm; 20 mm; 40 mm; 70 mm; 100 mm và sàng lưới kích thước mắt sàng 140 mm; 315 mm; […]

TCVN 7572-2 : 2006 CỐT LIỆU CHO BÊ TÔNG VÀ ...


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7572-3 : 2006 CỐT LIỆU CHO BÊ TÔNG VÀ VỮA – PHƯƠNG PHÁP THỬ – PHẦN 3: HƯỚNG DẪN XÁC ĐỊNH THÀNH PHẦN THẠCH HỌC Aggregates for concrete and mortar – Test methods – Part 3: Guide for determination of petrographic compositions MỤC LỤC TCVN 7572-1 : 2006           Cốt liệu cho bê tông và vữa – Phương pháp thử – Phần 1: Lấy mẫu TCVN 7572-2 : 2006           Cốt liệu cho bê tông và vữa – Phương pháp thử – Phần 2: Xác định thành phần hạt TCVN 7572-3 : 2006           Cốt liệu cho bê tông và vữa – Phương pháp thử – Phần 3: Hướng dẫn xác định thành phần thạch học TCVN 7572-4 : 2006           Cốt liệu cho bê tông và vữa – Phương pháp thử – Phần 4: Xác định khối lượng riêng, khối lượng thể tích và […]

TCVN 7572-3 : 2006 CỐT LIỆU CHO BÊ TÔNG VÀ ...


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7572-6 : 2006 CỐT LIỆU CHO BÊ TÔNG VÀ VỮA – PHƯƠNG PHÁP THỬ – PHẦN 6: XÁC ĐỊNH KHỐI LƯỢNG THỂ TÍCH XỐP VÀ ĐỘ HỔNG Aggregates for concrete and mortar – Test methods – Part 6: Determination of bulk density and voids MỤC LỤC TCVN 7572-1 : 2006           Cốt liệu cho bê tông và vữa – Phương pháp thử – Phần 1: Lấy mẫu TCVN 7572-2 : 2006           Cốt liệu cho bê tông và vữa – Phương pháp thử – Phần 2: Xác định thành phần hạt TCVN 7572-3 : 2006           Cốt liệu cho bê tông và vữa – Phương pháp thử – Phần 3: Hướng dẫn xác định thành phần thạch học TCVN 7572-4 : 2006           Cốt liệu cho bê tông và vữa – Phương pháp thử – Phần 4: Xác định khối lượng riêng, khối lượng thể […]

TCVN 7572-6 : 2006 CỐT LIỆU CHO BÊ TÔNG VÀ ...TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7572-20 : 2006 CỐT LIỆU CHO BÊ TÔNG VÀ VỮA – PHƯƠNG PHÁP THỬ – PHẦN 20: XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG MI CA TRONG CỐT LIỆU NHỎ Aggregates for concrete and mortar – Test methods – Part 20: Determination of mica content in fine aggregate MỤC LỤC TCVN 7572-1 : 2006           Cốt liệu cho bê tông và vữa – Phương pháp thử – Phần 1: Lấy mẫu TCVN 7572-2 : 2006           Cốt liệu cho bê tông và vữa – Phương pháp thử – Phần 2: Xác định thành phần hạt TCVN 7572-3 : 2006           Cốt liệu cho bê tông và vữa – Phương pháp thử – Phần 3: Hướng dẫn xác định thành phần thạch học TCVN 7572-4 : 2006           Cốt liệu cho bê tông và vữa – Phương pháp thử – Phần 4: Xác định khối lượng riêng, khối lượng […]

TCVN 7572-20 : 2006 CỐT LIỆU CHO BÊ TÔNG VÀ ...


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7572-16 : 2006 CỐT LIỆU CHO BÊ TÔNG VÀ VỮA – PHƯƠNG PHÁP THỬ – PHẦN 16: XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG SUNFAT VÀ SUNFIT TRONG CỐT LIỆU NHỎ Aggregates for concrete and mortar – Test methods – Part 16: Determination of sulfate and sulfite content MỤC LỤC TCVN 7572-1 : 2006           Cốt liệu cho bê tông và vữa – Phương pháp thử – Phần 1: Lấy mẫu TCVN 7572-2 : 2006           Cốt liệu cho bê tông và vữa – Phương pháp thử – Phần 2: Xác định thành phần hạt TCVN 7572-3 : 2006           Cốt liệu cho bê tông và vữa – Phương pháp thử – Phần 3: Hướng dẫn xác định thành phần thạch học TCVN 7572-4 : 2006           Cốt liệu cho bê tông và vữa – Phương pháp thử – Phần 4: Xác định khối lượng riêng, khối lượng […]

TCVN 7572-16 : 2006 CỐT LIỆU CHO BÊ TÔNG ...


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7572-15 : 2006 CỐT LIỆU CHO BÊ TÔNG VÀ VỮA – PHƯƠNG PHÁP THỬ – PHẦN 15: XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG CLORUA Aggregates for concrete and mortar – Test methods – Part 15: Determination of chloride content MỤC LỤC TCVN 7572-1 : 2006           Cốt liệu cho bê tông và vữa – Phương pháp thử – Phần 1: Lấy mẫu TCVN 7572-2 : 2006           Cốt liệu cho bê tông và vữa – Phương pháp thử – Phần 2: Xác định thành phần hạt TCVN 7572-3 : 2006           Cốt liệu cho bê tông và vữa – Phương pháp thử – Phần 3: Hướng dẫn xác định thành phần thạch học TCVN 7572-4 : 2006           Cốt liệu cho bê tông và vữa – Phương pháp thử – Phần 4: Xác định khối lượng riêng, khối lượng thể tích và độ hút nước TCVN 7572-5 […]

TCVN 7572-15 : 2006 CỐT LIỆU CHO BÊ TÔNG ...TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7572-14 : 2006 CỐT LIỆU CHO BÊ TÔNG VÀ VỮA – PHƯƠNG PHÁP THỬ – PHẦN 14: XÁC ĐỊNH KHẢ NĂNG PHẢN ỨNG KIỀM – SILIC Aggregates for concrete and mortar – Test methods – Part 14: Determination of alkali silica reactivity MỤC LỤC TCVN 7572-1 : 2006           Cốt liệu cho bê tông và vữa – Phương pháp thử – Phần 1: Lấy mẫu TCVN 7572-2 : 2006           Cốt liệu cho bê tông và vữa – Phương pháp thử – Phần 2: Xác định thành phần hạt TCVN 7572-3 : 2006           Cốt liệu cho bê tông và vữa – Phương pháp thử – Phần 3: Hướng dẫn xác định thành phần thạch học TCVN 7572-4 : 2006           Cốt liệu cho bê tông và vữa – Phương pháp thử – Phần 4: Xác định khối lượng riêng, khối lượng thể tích và […]

TCVN 7572-14 : 2006 CỐT LIỆU CHO BÊ TÔNG ...


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7572-12 : 2006 CỐT LIỆU CHO BÊ TÔNG VÀ VỮA – PHƯƠNG PHÁP THỬ – PHẦN 12: XÁC ĐỊNH ĐỘ HAO MÒN KHI VA ĐẬP CỦA CỐT LIỆU LỚN TRONG MÁY LOS ANGELES Aggregates for concrete and mortar – Test methods – Part 12: Determination of resistance to degradation of coasre aggregate by abration and impact in the Los Angeles machine MỤC LỤC TCVN 7572-1 : 2006           Cốt liệu cho bê tông và vữa – Phương pháp thử – Phần 1: Lấy mẫu TCVN 7572-2 : 2006           Cốt liệu cho bê tông và vữa – Phương pháp thử – Phần 2: Xác định thành phần hạt TCVN 7572-3 : 2006           Cốt liệu cho bê tông và vữa – Phương pháp thử – Phần 3: Hướng dẫn xác định thành phần thạch học TCVN 7572-4 : 2006           Cốt liệu cho bê tông […]

TCVN 7572-12 : 2006 CỐT LIỆU CHO BÊ TÔNG ...


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7572-10 : 2006 CỐT LIỆU CHO BÊ TÔNG VÀ VỮA – PHƯƠNG PHÁP THỬ – PHẦN 10: XÁC ĐỊNH CƯỜNG ĐỘ VÀ HỆ SỐ HÓA MỀM CỦA ĐÁ GỐC Aggregates for concrete and mortar – Test methods – Part 10: Method for determination of strength and softening coefficient of the original stone MỤC LỤC TCVN 7572-1 : 2006           Cốt liệu cho bê tông và vữa – Phương pháp thử – Phần 1: Lấy mẫu TCVN 7572-2 : 2006           Cốt liệu cho bê tông và vữa – Phương pháp thử – Phần 2: Xác định thành phần hạt TCVN 7572-3 : 2006           Cốt liệu cho bê tông và vữa – Phương pháp thử – Phần 3: Hướng dẫn xác định thành phần thạch học TCVN 7572-4 : 2006           Cốt liệu cho bê tông và vữa – Phương pháp thử – Phần 4: […]

TCVN 7572-10 : 2006 PHẦN 10: XÁC ĐỊNH CƯỜNG ĐỘ ...