tiêu chuẩn ống thép


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7702:2007 ISO 1127:1992 ỐNG THÉP KHÔNG GỈ – KÍCH THƯỚC, DUNG SAI VÀ KHỐI LƯỢNG QUY ƯỚC TRÊN ĐƠN VỊ CHIỀU DÀI Stainless steel tubes – Dimension, tolerances and conventional masses per unit length Lời nói đầu TCVN 7702:2007 hoàn toàn tương đương với ISO 1127:1992. Tiêu chuẩn này do Ban kỹ thuật TCVN/TC5 – Ống kim loại đen và phụ tùng đường ống kim loại biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. ỐNG THÉP KHÔNG GỈ – KÍCH THƯỚC, DUNG SAI VÀ KHỐI LƯỢNG QUY ƯỚC TRÊN ĐƠN VỊ CHIỀU DÀI Stainless steel tubes – Dimension, tolerances and conventional masses per unit length Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định đường kính, chiều dày, dung sai và khối lượng quy ước trên đơn vị chiều dài của ống thép […]

TCVN 7702:2007 ISO 1127:1992 ỐNG THÉP KHÔNG GỈ – KÍCH ...