tiêu chuẩn nước


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 4506:2012 NƯỚC CHO BÊ TÔNG VÀ VỮA – YÊU CẦU KỸ THUẬT Water for concrete and mortar – Technical speccification Lời nói đầu TCVN 4506:2012 thay thế TCVN 4506:1987. TCVN 4506:2012 chuyển đổi từ TCXDVN 302:2004 thành Tiêu chuẩn Quốc gia theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm b khoản 2 Điều 7 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật. TCVN 4506:2012 do Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng – Bộ Xây dựng biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. NƯỚC CHO BÊ TÔNG VÀ VỮA – YÊU CẦU KỸ THUẬT Water for concrete […]

TCVN 4506 : 2012 Nước cho bê tông và vữa- ...


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6773 : 2000 CHẤT LƯỢNG NƯỚC – CHẤT LƯỢNG NƯỚC DÙNG CHO THUỶ LỢI Water quality – Water quality guidelines for irrigation. Phạm vi áp dụng. Tiêu chuẩn này áp dụng làm hướng dẫn khi đánh giá chất lượng một nguồn nước dùng cho mục đích thuỷ lợi ( sau đây gọi là nước thuỷ lợi ) và làm cơ sở hướng dẫn để quản lý chất lượng nguồn nước đó phù hợp với mục đích sử dụng. Tiêu chuẩn này làm cơ sở để lựa chọn chất lượng nguồn nước thuỷ lợi phù hợp, nhằm tránh gây ô nhiễm và suy thoái môi trường đất, nước dưới đất và bảo vệ cây trồng. Download toàn bộ tiêu chuẩn xây dựng TCVN 6773 : 2000 tại đây:

TCVN 6773 : 2000 CHẤT LƯỢNG NƯỚC – CHẤT LƯỢNG ...


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 5524:1995 CHẤT LƯỢNG NƯỚC: YÊU CẦU CHUNG VỀ BẢO VỆ NƯỚC MẶT KHỎI BỊ NHIỄM BẨN Water quality – General requirements for protection of surface water against pollution      1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này áp dụng cho nước mặt và quy định các yêu cầu chung đối với việc chống nhiễm bẩn nước mặt. Tiêu chuẩn này không áp dụng đối với nước biển. 2. Để bảo vệ nước mặt trên phạm vi nền kinh tế quốc dân phải thực hiện các biện pháp kinh tế, kĩ thuật và pháp luật. 3. Khi sử dụng nước mặt cho mục đích kinh tế khác nhau phải tiến hành đồng bộ các biện pháp chống nhiễm bẩn, chống làm bẩn và làm cạn nước. 4. Mục đích sử dụng nước mặt được xác định phù hợp với tính chất và thành phần của nước theo các yêu […]

TCVN 5524:1995 CHẤT LƯỢNG NƯỚC: YÊU CẦU CHUNG VỀ BẢO ...TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 5501 – 1991 NƯỚC UỐNG YÊU CẦU KỸ THUẬT LỜI NÓI ĐẦU TCVN 5501 – 1991 do Viện vệ sinh dịch tễ học biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất lượng đề nghị và được Ủy ban Khoa học Nhà nước ban hành theo quyết định số 574/QĐ ngày 17 tháng 9 năm 1991. NƯỚC UỐNG YÊU CẦU KỸ THUẬT Drinking water. Specifications Tiêu chuẩn này áp dụng cho nước uống được lấy trực tiếp từ các nguồn cấp. Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử của nước uống được qui định trong bảng sau: Tên chỉ tiêu (1) Mức cho phép (2) Phương pháp thử (3) 1 – Nhiệt độ nước, oC TCVN 2654 – 78 2 – Độ trong Dienert, không được nhỏ hơn, cm 100 Kèm phụ lục 1 3 – Độ đục, không được lớn hơn, […]

TCVN 5501 : 1991 NƯỚC UỐNG YÊU CẦU KỸ THUẬT