Tiêu chuẩn này quy định các nguyên tắc chung của việc thể hiện


TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG TCXD 223 : 1998 BẢN VẼ KĨ THUẬT – NGUYÊN TẮC CHUNG ĐỂ THỂ HIỆN Technical drawings – Greneral principles of presentation Phạm vi và lĩnh vực áp dụng Tiêu chuẩn này quy định các nguyên tắc chung của việc thể hiện, áp dụng cho các bản vẽ kĩ thuật theo phép chiếu trực giao. Các tiêu chuẩn bổ sung đang được nghiên cứu biên soạn cho các phương pháp thể hiện khác. Tiêu chuẩn này được áp dụng cho tất cả các loại bản vẽ kĩ thuật (cơ khí, điện, kiến trúc, xây dựng). Tuy nhiên trong một vài lĩnh vực kĩ thuật đặc thù những nguyên tắc và thỏa thuận chung không thể bao quát thích hợp cho tất cả những gì cần thiết của thực tiễn chuyên môn, vì vậy những quy tắc bổ sung do yêu cầu sẽ được ghi rõ trong […]

TCXD 223 : 1998 BẢN VẼ KĨ THUẬT – NGUYÊN ...