tiêu chuẩn mối nối tiếp xúc


TIÊU CHUẨN NHÀ NƯỚC TCVN 3624 – 81 CÁC MỐI NỐI TIẾP XÚC ĐIỆN QUY TẮC NGHIỆM THU VÀ PHƯƠNG PHÁP THỬ Electrical contact connections Acceptance rules and methods of tests Tiêu chuẩn này qui định áp dụng cho các mối nối tiếp xúc các cực của thiết bị điện và các thiết bị điện thông dụng: các khí cụ các máy điện, máy biến áp, thiết bị phân phối, dây dẫn điện đường cáp chuyên tải, đường dây trên không, các thiết bị tự động, điểu khiển và bảo vệ. Tiêu chuẩn này quy định các phương pháp thử mối nối tháo được và không tháo được theo các yêu cầu của tiêu chuẩn và các tài liệu kỹ thuật đã được duyệt của các dạng thiết bị điện cụ thể. QUY TẮC NGHIỆM THU 1.1. Chương trình và tính chu kỳ của việc kiểm tra mối nối tiếp […]

TCVN 3624 – 81 CÁC MỐI NỐI TIẾP XÚC ĐIỆN ...