tiêu chuẩn mối hàn


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 5400 : 1991 MỐI HÀN – YÊU CẦU CHUNG VỀ LẤY MẪU ĐỂ THỬ CƠ TÍNH Weld- General requirements of sampling for mechanical test Tiêu chuẩn này quy định yêu cầu chung về lấy và chuẩn bị phôi mẫu, chế tạo mẫu để thử cơ tính của mối hàn kim loại được hợp hàn được hàn bằng phương pháp bất kì. Nếu phôi mẫu được chế tạo tách biệt với sản phẩm kiểm tra thì điều kiện hoàn thành phôi mẫu phải phù hợp với điều kiện hoàn thành mối hàn của sản phẩm kiểm tra (về mác và chiều dày kim loại cơ bản đối với trục mối hàn, về phương pháp, vị trí và thông số hàn, về mác và loại vật liệu hàn, về nhiệt độ xung và gia công nhiệt). Có thể nhiệt luyện các phôi mẫu nguyên hoặc phôi mẫu […]

TCVN 5400 : 1991 MỐI HÀN – YÊU CẦU CHUNG ...