tiêu chuẩn máy nâng hạ


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 5207 : 1990 ST SEV 1722 : 1979 MÁY NÂNG HẠ – CẦU CÔNG TE NƠ – YÊU CẦU VỀ AN TOÀN Loading crane – Container cranes – Safety requirements Lời nói đầu TCVN 5207:1990 phù hợp với ST SEV 1722:1979. Tiêu chuẩn này được chuyển đổi năm 2008 từ Tiêu chuẩn Việt Nam cùng số hiệu thành Tiêu chuẩn Quốc gia theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 6 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật. MÁY NÂNG HẠ – CẦU CÔNG TE NƠ – YÊU CẦU VỀ AN TOÀN Loading crane – Container cranes – Safety requirements 1 Tiêu chuẩn này áp dụng cho máy nâng hạ […]

TCVN 5207 : 1990 ST SEV 1722 : 1979 MÁY ...


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 5206 : 1990 ST SEV 1718 : 1979 MÁY NÂNG HẠ – YÊU CẦU AN TOÀN ĐỐI VỚI ĐỐI TRỌNG VÀ ỔN TRỌNG Loading crane –  Safety requirements for counter – Weight and ballast Lời nói đầu TCVN 5206:1990 phù hợp với ST SEV 1718:1979. Tiêu chuẩn này được chuyển đổi năm 2008 từ Tiêu chuẩn Việt Nam cùng số hiệu thành Tiêu chuẩn Quốc gia theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 6 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật. MÁY NÂNG HẠ – YÊU CẦU AN TOÀN ĐỐI VỚI ĐỐI TRỌNG VÀ ỔN TRỌNG Loading crane –  Safety requirements for counter – Weight and ballast 1 Tiêu […]

TCVN 5206 : 1990 ST SEV 1718 : 1979 MÁY ...