tiêu chuẩn máy đóng mở kiểu vít


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8301:2009 CÔNG TRÌNH THỦY LỢI – MÁY ĐÓNG MỞ KIỂU VÍT YÊU CẦU KỸ THUẬT TRONG THIẾT KẾ, CHẾ TẠO, LẮP ĐẶT, NGHIỆM THU Hydraulics structures – Technical requirements operating screw mechanism designing, manufacturing,acceptance, transfer Lời nói đầu TCVN 8301 : 2009   được chuyển đổi từ 14 TCN 190 : 2006 theo quy định tại khoản 1 điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a, khoản 1 điều 7 của Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật. TCVN 8301 : 2009 do Trung tâm Khoa học và Triển khai kỹ thuật thủy lợi thuộc trường Đại học Thủy lợi biên soạn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn […]

TCVN 8301:2009 CÔNG TRÌNH THỦY LỢI – MÁY ĐÓNG MỞ ...