tiêu chuẩn lập quy trình vận hành


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 8412:2010 CÔNG TRÌNH THỦY LỢI – HƯỚNG DẪN LẬP QUY TRÌNH VẬN HÀNH Hydraulic structure – Guidline for setting operation procedure Lời nói đầu Quyết định số 2097/QĐ-BKHCN ngày 06/10/2010 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ: 1. TCVN 8412 : 2010 7. TCVN 8418 : 2010 2. TCVN 8413 : 2010 8. TCVN 8419 : 2010 3. TCVN 8414 : 2010 9. TCVN 8420 : 2010 4. TCVN 8415 : 2010 10. TCVN 8421 : 2010 5. TCVN 8416 : 2010 11. TCVN 8422 : 2010 6. TCVN 8417 : 2010 12. TCVN 8423 : 2010 TCVN 8412 : 2010 được chuyển đổi từ 14 TCN 156 : 2005; TCVN 8413 : 2010 được chuyển đổi từ 14 TCN 144 : 2004; TCVN 8414 : 2010 được chuyển đổi từ 14 TCN 55 : 1988; TCVN 8415 : 2010 được chuyển đổi […]

TCVN 8412:2010 CÔNG TRÌNH THỦY LỢI – HƯỚNG DẪN LẬP ...