tiêu chuẩn kỹ thuật thiết kế an toàn máy


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7383-2 : 2004 ISO 12100-2 : 2003 AN TOÀN MÁY – KHÁI NIỆM CƠ BẢN, NGUYÊN TẮC CHUNG CHO THIẾT KẾ – PHẦN 2: NGUYÊN TẮC KỸ THUẬT Safety of machinery – Basic concepts, general principles for design – Part 2: Technical principles Lời nói đầu TCVN 7383-2 : 2004 hoàn toàn tương đương với tiêu chuẩn ISO 12100-2:2003. TCVN 7383-2 : 2004 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/SC 1 Những vấn đề chung về cơ khí biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường và Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành. Tiêu chuẩn này được chuyển đổi năm 2008 từ Tiêu chuẩn Việt Nam cùng số hiệu thành Tiêu chuẩn Quốc gia theo quy định tại Khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 6 Nghị […]

TCVN 7383-2 : 2004 ISO 12100-2 : 2003 AN TOÀN ...