tiêu chuẩn kích thước


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 5568:2012 ĐIỀU HỢP KÍCH THƯỚC THEO MÔ ĐUN TRONG XÂY DỰNG – NGUYÊN TẮC CƠ BẢN Dimensional coordination to modules in building – Basic principles Lời nói đầu TCVN 5568:2012 thay thế TCVN 5568:1991 TCVN 5568:2012 được chuyển đổi từ TCVN 5568:1991 theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và điểm b) Khoản 1 Điều 6 Nghị định 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật. TCVN 5568:2012 do Viện Kiến trúc, Quy hoạch Đô thị & Nông thôn biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. ĐIỀU HỢP KÍCH THƯỚC THEO MÔ ĐUN TRONG XÂY DỰNG – NGUYÊN TẮC CƠ BẢN Dimensional coordination to […]

TCVN 5568:2012 ĐIỀU HỢP KÍCH THƯỚC THEO MÔ ĐUN TRONG ...


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8306:2009 CÔNG TRÌNH THỦY LỢI – KÍCH THƯỚC CÁC LỖ THOÁT NƯỚC CÓ CỬA VAN CHẮN NƯỚC Hydraulics structurers – Dimension of weep hole with hydraulic seal Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này dùng để lựa chọn kích thước khi thiết kế các lỗ thoát nước của công trình thủy lợi có cửa van chắn nước. Tiêu chuẩn này không áp dụng cho các lỗ thoát nước có cửa van âu thuyền. Thuật ngữ và giải thích 2.1 Lỗ thoát nước trong công trình thủy lợi (weep hole in hydraulic structure) Diện tích mặt cắt ướt của bộ phận công trình thủy lợi cho phép nước chảy qua. 2.2 Cửa van chắn nước (Hydraulic seal) Thiết bị bố trí tại lỗ thoát nước, dùng để ngăn nước, điều tiết mực nước và điều tiết lưu lượng nước chảy qua lỗ thoát nước. 2.3 Lỗ thoát nước […]

TCVN 8306:2009 CÔNG TRÌNH THỦY LỢI – KÍCH THƯỚC CÁC ...


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 4608:1988 HỆ THỐNG TÀI LIỆU THIẾT KẾ XÂY DỰNG -CHỮ VÀ CHỮ SỐ TRÊN BẢN VẼ XÂY DỰNG Tiêu chuẩn này thay thế cho TCVN 2233 : 77 “Tài liệu thiết kế. Chữ và chữ số trên bản vẽ xây dựng”.      1. Quy định chung 1.1. Tiêu chuẩn này quy định kiểu và khổ (kích thước) của chữ, chữ số dùng trên bản vẽ xây dựng. 1.2. Khổ các chữ và chữ số được quy định theo chiều cao (h) của chữ và chữ số, đơn vị lấy bằng mm. 1.3. Tùy theo kích thước bản vẽ và tỉ lệ của hình vẽ cần thể hiện để chọn khổ chữ cho thích hợp nhưng không được nhỏ hơn 2mm. Chú thích: Trên một bản vẽ không dùng quá 4 khổ chữ. 2. Các kiểu chữ và chữ số 2.1. Kiểu chữ in hoa và […]

TCVN 4608:1988 HỆ THỐNG TÀI LIỆU THIẾT KẾ XÂY DỰNG ...TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 192:1985 KÍCH THƯỚC ƯU TIÊN Standart linear dimensions Tiêu chuẩn này thay thế cho TCVN 192:66 Tiêu chuẩn này qui định những dãy kích thước độ dài (đường kính, chiều dài, chiều cao v.v…) từ 0,001 đến 20000mm dùng trong ngành cơ khí. Có thể dùng tiêu chuẩn này để qui định những kích thước độ dài trong các ngành công nghiệp khác. Tiêu chuẩn này không áp dụng cho những kích thước phụ thuộc vào những thông số và kích thước đã cho trước (ví dụ như kích thước giữa các nguyên công), cũng như những kích thước đã được qui định trong các tiêu chuẩn Việt Nam. Tiêu chuẩn này phù hợp với ST SEV 514- 77 Các kích thước từ 0,001 đến 0,009 mm phải phù hợp với dãy: 0,001 ; 0,002 ; 0,003 ; 0,004 , 0,005 ; 0,006 ; 0,007 […]

TCVN 192:1985 KÍCH THƯỚC ƯU TIÊN