tiêu chuẩn kí hiệu đường ống


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 5422 : 1991 HỆ THỐNG TÀI LIỆU THIẾT KẾ XÂY DỰNG. KÍ HIỆU ĐƯỜNG ỐNG Tiêu chuẩn này quy định các kí hiệu quy ước và đơn giản của đường ống và các phần tử của đường ống trong sơ đồ và bản vẽ. Kí hiệu quy ước, của các loại đường ống phải nằm lọt trong kết cấu của chúng (xem phụ lục) Kích thước và sự bố trí của kí hiệu quy ước được quy định như sau 2.1. Tỉ lệ giữa chiều dài và kích thước góc của kí hiệu phải phù hợp với quy định trong các tiêu chuẩn tương Khi cần thiết cho phép tăng hoặc giảm theo tỉ lệ các kích thước của kí hiệu. 2.2. Để đọc sơ đồ được dễ dàng, khoảng cách giữa hai kí hiệu kề nhau bất kì không được nhỏ hơn 2mm. Những […]

TCVN 5422 : 1991 HỆ THỐNG TÀI LIỆU THIẾT KẾ ...