tiêu chuẩn không khí vùng


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 5508 : 2009 KHÔNG KHÍ VÙNG LÀM VIỆC – YÊU CẦU VỀ ĐIỀU KIỆN VI KHÍ HẬU VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐO Workplace air – Microclimate requirements and method for measurement Lời nói đầu TCVN 5508 : 2009 thay thế TCVN 5508 : 1991. TCVN 5508 : 2009 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 146 Chất lượng không khí biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố KHÔNG KHÍ VÙNG LÀM VIỆC – YÊU CẦU VỀ ĐIỀU KIỆN VI KHÍ HẬU VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐO Workplace air – Microclimate requirements and method for measurement Phạm vi áp dụng 1.1. Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu điều kiện vi khí hậu và cường độ bức xạ nhiệt áp dụng cho nơi làm việc, có chú ý đến mức độ nặng […]

TCVN 5508 : 2009 KHÔNG KHÍ VÙNG LÀM VIỆC – ...