tiêu chuẩn kho


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 3996:1985 KHO GIỐNG LÚA – TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ Seed rice warehouses – Design standard Tiêu chuẩn này áp dụng đến lập luận chứng kinh tế kĩ thuật, thiết kế xây dựng mới, thiết kế cải tạo các loại kho giống lúa trong phạm vi toàn quốc. Tiêu chuẩn này khuyến khích áp dụng đến thiết kế kho giống lúa ở hợp tác xã nông nghiệp, ở khu vực kinh tế tập thể và có thể áp dụng đến thiết kế các loại kho giống cây trồng bảo quản ở dạng hạt.      1. Quy định chung 1.1. Kho giống lúa là một cụm công trình bảo quản hạt giống lúa các loại. 1.2. Kho giống lúa phân thành các loại sau: 1.2.1. Theo đối tượng bảo quản: – Kho giống nguyên chủng; – Kho giống cấp I; – Kho giống cấp II; – Kho giống […]

TCVN 3996:1985 KHO GIỐNG LÚA – TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ