tiêu chuẩn kết cấu gỗ


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 4610: 1988 HỆ THỐNG TÀI LIỆU THIẾT KẾ XÂY DỰNG – KẾT CẤU GỖ- KÍ HIỆU QUY ƯỚC THỂ HIỆN TRÊN BẢN VẼ. System of documents for building design-Timber structures-Conventional symbols to be used on drawings. Tiêu chuẩn này thay thế cho TCVN 2236:1977 “Tài liệu thiết kế. Thiết lập bản vẽ kết cấu gỗ”. Quy định chung. 1.1. Tiêu chuẩn này để áp dụng để thể hiện các bản vẽ kết cấu gỗ trong thiết kế mới và thiết kế cải tạo, ở các giai đoạn thiết kế. 1.2. Ngoài những điều quy định trong tiêu chuẩn này, phải tuân theo những quy định của các tiêu chuẩn TCVN 95: 1963 “Bu lông”, TCVN 1091: 1975 “Hàn”, TCVN 2: 1974 đến TCVN 12: 1974 “Tài liệu thiết kế “ và các tiêu chuẩn có liên quan. 1.3. Những ký hiệu quy ước chung về […]

TCVN 4610: 1988 HỆ THỐNG TÀI LIỆU THIẾT KẾ XÂY ...