tiêu chuẩn kết cấu điện


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7722-1 : 2009 ĐÈN ĐIỆN – PHẦN 1: YÊU CẦU CHUNG VÀ CÁC THỬ NGHIỆM Luminaires – Part 1: General requirements and tests Lời nói đầu TCN 7722-1:2009 thay thế TCVN 4691:1989; TCVN 7722-1:2009 hoàn toàn tương đương với IEC 60598-1:2008; TCVN 7722-1:2009 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC/E2 Thiết bị điện dân dụng biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. Lời giới thiệu Bộ tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7722 (IEC 60598) có các tiêu chuẩn dưới đây: 1) TCVN 7722-1:2009, Đèn điện – Phần 1: Yêu cầu chung và các thử nghiệm 2) TCVN 7722-2-2:2007, Đèn điện – Phần 2: Yêu cầu cụ thể – Mục 2: Đèn điện lắp chìm 3) TCVN 7722-2-3:2007, Đèn điện – Phần 2: Yêu cầu cụ thể – Mục 3: Đèn điện dùng […]

TCVN 7722-1 : 2009 ĐÈN ĐIỆN – PHẦN 1: YÊU ...