tiêu chuẩn kênh đất


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8305:2009 CÔNG TRÌNH THỦY LỢI – KÊNH ĐẤT – YÊU CẦU KỸ THUẬT TRONG THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU Hydraulics structurers – Earth sanal – Technical requirements for construction and acceptance 1. Phạm vi áp dụng 1.1 Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu kỹ thuật trong thi công, phương pháp kiểm tra và nghiệm thu chất lượng thi công kênh bằng biện pháp đào thủ công, cơ giới, đắp đầm nén bằng thủ công, cơ giới và thi công bằng tầu hút bùn, xáng cạp. 1.2 Tiêu chuẩn này áp dụng cho việc thiết kế, thi công xây dựng mới và sửa chữa nâng cấp kênh đất có quy mô lưu lượng thiết kế (Qtk) lớn hơn hoặc bằng 300 L/s hoặc diện tích tưới, tiêu lớn hơn hoặc bằng 150 ha thuộc hệ thống công trình thủy lợi trên phạm vi cả […]

TCVN 8305:2009 CÔNG TRÌNH THỦY LỢI – KÊNH ĐẤT – ...