tiêu chuẩn hoàn thiện trong xây dựng


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 5674:1992 Nhóm H CÔNG TÁC HOÀN THIỆN TRONG XÂY DỰNG -THI CÔNG NGHIỆM THU Finised works in construction – execution, check and acceptance Tiêu chuẩn này quy định áp dụng cho các công trình xây dựng nhà ở và nhà dân dụng, không áp dụng cho công trình thuộc nhà công nghiệp và công trình đặc biệt Quy tắc chung 1.1. Thi công công tác hoàn thiện nghiệm thu công trình, ngoài việc tuân theo những quy định trong tiêu chuẩn này cần phải tuân theo những quy định và an toàn lao động, về phòng cháy chữa cháy cũng như tiêu chuẩn khác có liên quan đã được nhà nước ban hành. 1.2. Đối với những kết cấu chế tạo và gia công sẵn ở nhà máy, công tác hoàn thiện được thực hiện ngay trong quá tình chế tạo và phải tuân theo […]

TCVN 5674:1992 CÔNG TÁC HOÀN THIỆN TRONG XÂY DỰNG -THI ...