tiêu chuẩn hỗ trợ


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN ISO 14004:1997 ISO 14004:1996 HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG – HƯỚNG DẪN CHUNG VỀ NGUYÊN TẮC, HỆ THỐNG VÀ KỸ THUẬT HỖ TRỢ Environmental management system – General guidelines on principles, systems and supporting techniques Lời nói đầu TCVN ISO 14004:1997 hoàn toàn tương đương với ISO 14004:1996 TCVN ISO 14004:1997 do Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn TCVN/TC 207 Quản lý môi trường biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường ban hành. Lời giới thiệu 1.1. Tổng quan Khi sự quan tâm đến việc giữ gìn và nâng cao chất lượng môi trường tăng lên, và để bảo vệ sức khỏe con người, thì các tổ chức với mọi quy mô cũng ngày càng chú ý đến các tác động tiềm tàng của những hoạt động sản phẩm và […]

TCVN ISO 14004:1997 Hệ thống quản lý môi trường – ...