tiêu chuẩn hàn điện trở


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6362 : 2010 ISO 669 : 2000 HÀN ĐIỆN TRỞ – THIẾT BỊ HÀN ĐIỆN TRỞ – YÊU CẦU VỀ CƠ VÀ ĐIỆN Resistance welding – Resistance welding equipment – Mechanical and electrical requirements Lời nói đầu TCVN 6362 : 2010 thay thế cho TCVN 6362 : 1998 TCVN 6362 : 2010 hoàn toàn tương đương với ISO 669 : 2000 TCVN 6362 : 2010 do Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN/TC 44 Quá trình hàn biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.   HÀN ĐIỆN TRỞ – THIẾT BỊ HÀN ĐIỆN TRỞ – YÊU CẦU VỀ CƠ VÀ ĐIỆN Resistance welding – Resistance welding equipment – Mechanical and electrical requirements Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này áp dụng cho thiết bị hàn điện trở, súng hàn có biến […]

TCVN 6362 : 2010 ISO 669 : 2000 ...