tiêu chuẩn giám sát


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 5970:1995 ISO/TR 4227:1989 LẬP KẾ HOẠCH GIÁM SÁT CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ XUNG QUANH Planning of ambient air quality monitoring      1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này thiết lập một sơ đồ phân loại để làm cơ sở chung cho tiêu chuẩn hóa quốc gia về giám sát (momtoring) chất lượng không khí xung quanh và cho phép so sánh hệ thống giám sát chất lượng không khí hiện có với hệ thống giám sát chất lượng không khí dự kiến. Kết quả của những so sánh như vậy có thể được sử dụng như là các đường hướng của tiêu chuẩn hoá.      2. Tiêu chuẩn trích dẫn Các tiêu chuẩn sau được áp dụng cùng với TCVN 5970: 1995 này. TCVN 5966: 1995 (ISO 4225: 1980) Chất lượng không khí. Thuật ngữ. TCVN 5967: 1995 (ISO 4226: 1993) Chất lượng không khí. […]

TCVN 5970:1995 ISO/TR 4227:1989 LẬP KẾ HOẠCH GIÁM SÁT CHẤT ...