tiêu chuẩn giảm rủi ro


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7301-1 : 2008 ISO 14121-1 : 2007 AN TOÀN MÁY – ĐÁNH GIÁ RỦI RO – PHẦN 1: NGUYÊN TẮC Safety of machinery – Risk assessment – Part 1: Principles Lời nói đầu TCVN 7301-1:2008 và TCVN 7301-2:2008 thay thế TCVN 7301:2003. TCVN 7301-1:2008 hoàn toàn tương đương với ISO/TR 14121-1:2007. TCVN 7301-1:2008 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC199 An toàn máy biên soạn, Tổng cục tiêu chuẩn Đo lường chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. Bộ TCVN 7301 (ISO/TR 14121) An toàn máy – Đánh giá rủi ro, gồm các phần sau: – TCVN 7301-1:2008 (ISO/TR 14121-1:2007), Phần 1: Nguyên tắc. – TCVN 7301-2:2008 (ISO/TR 14121-2:2007), Phần 2: Hướng dẫn thực hành và ví dụ về các phương pháp. AN TOÀN MÁY – ĐÁNH GIÁ RỦI RO – PHẦN 1: NGUYÊN TẮC Safety of machinery […]

TCVN 7301-1 : 2008 ISO 14121-1 : 2007 AN TOÀN ...