tiêu chuẩn đường hầm


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9154:2012 CÔNG TRÌNH THỦY LỢI – QUY TRÌNH TÍNH TOÁN ĐƯỜNG HẦM THỦY LỢI Hydraulic structures – Calculation Process of Hydraulic Tunnel     Lời nói đầu TCVN 9154:2012 được chuyển đổi từ 14TCN 32 – 85 (HDTL-C-3-77) của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 7 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật. TCVN 9154:2012 do Viện Thủy điện và Năng lượng tái tạo, Viện khoa học thủy lợi Việt Nam biên soạn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. CÔNG […]

TCVN 9154:2012 CÔNG TRÌNH THỦY LỢI – QUY TRÌNH TÍNH ...