tiêu chuẩn đơn vị đo


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 5967 : 1995 ISO 4226 : 1983 CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ – NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG – CÁC ĐƠN VỊ ĐO Air quality – General aspects – Units of measurement Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định đơn vị và kí hiệu để sử dụng khi lập báo cáo kết quả đo chất lượng không khí. Để có thể sử dụng chung hệ đơn vị quốc tế, cần tham khảo ISO 100: 1992 – Đơn vị SI và các khuyến nghị sử dụng các ước bội của chúng và một số đơn vị khác. Đơn vị Bảng 1 Số Đại lượng Đơn vị Kí hiệu 2.1 Các đơn vị đo vật chất 2.1.1 Khí và hơi nước 2.1.1.1 Tỉ lệ thể tích hoặc tỉ lệ khối lượng của các thành phần chính trong không khí (ví dụ: nitơ, oxy, cacbondioxit) Phần trăm (thể […]

TCVN 5967 : 1995 CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ – NHỮNG ...