tiêu chuẩn đối với hàn nóng chảy kim loại


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7506-3: 2011 ISO 3834-3: 2005 YÊU CẦU CHẤT LƯỢNG ĐỐI VỚI HÀN NÓNG CHẢY KIM LOẠI – PHẦN 3: YÊU CẦU CHẤT LƯỢNG TIÊU CHUẨN Quality requirements for fusion welding of metallic materials – Part 3: Standard quality requirements Lời nói đầu TCVN 7506-3:2011 thay thế cho TCVN 7506-3:2005 (ISO 3834-3:1994) TCVN 7506-3:2011 hoàn toàn tương đương với ISO 3834-3:2005. TCVN 7506-3:2011 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 44 Quá trình hàn biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. Bộ tiêu chuẩn TCVN 7506:2011 (ISO 3834:2005) Yêu cầu chất lượng đối với hàn nóng chảy kim loại bao gồm các phần sau: – Phần 1: Tiêu chí lựa chọn mức yêu cầu chất lượng thích hợp; – Phần 2: Yêu cầu chất lượng toàn diện; – Phần 3: Yêu […]

TCVN 7506-3: 2011 YÊU CẦU CHẤT LƯỢNG ĐỐI VỚI HÀN ...