tiêu chuẩn đèn điện


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7722-2-1 : 2013 IEC 60598-1-1 : 1979 ĐÈN ĐIỆN – PHẦN 2-1: YÊU CẦU CỤ THỂ – ĐÈN ĐIỆN THÔNG DỤNG LẮP CỐ ĐỊNH Luminaires – Part 2: Particular requirements – Section 1: Fixed general purpose luminaires Lời nói đầu TCVN 7722-2-1:2013 hoàn toàn tương đương với IEC 60598-2-1:1979 with amendment 1:1987; TCVN 7722-2-1:2013 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/E1 Máy điện và khí cụ điện biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường và Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. Lời giới thiệu Bộ Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7722 (IEC 60598) có các tiêu chuẩn dưới đây: 1) TCVN 7722-1:2009, Đèn điện – Phần 1: Yêu cầu chung và các thử nghiệm 2) TCVN 7722-2-1:2013, Đèn điện – Phần 2-1: Yêu cầu cụ thể – Đèn điện thông dụng lắp cố định 3) TCVN […]

TCVN 7722-2-1 : 2013 IEC 60598-1-1 : 1979 ĐÈN ĐIỆN ...


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7722-1 : 2009 ĐÈN ĐIỆN – PHẦN 1: YÊU CẦU CHUNG VÀ CÁC THỬ NGHIỆM Luminaires – Part 1: General requirements and tests Lời nói đầu TCN 7722-1:2009 thay thế TCVN 4691:1989; TCVN 7722-1:2009 hoàn toàn tương đương với IEC 60598-1:2008; TCVN 7722-1:2009 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC/E2 Thiết bị điện dân dụng biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. Lời giới thiệu Bộ tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7722 (IEC 60598) có các tiêu chuẩn dưới đây: 1) TCVN 7722-1:2009, Đèn điện – Phần 1: Yêu cầu chung và các thử nghiệm 2) TCVN 7722-2-2:2007, Đèn điện – Phần 2: Yêu cầu cụ thể – Mục 2: Đèn điện lắp chìm 3) TCVN 7722-2-3:2007, Đèn điện – Phần 2: Yêu cầu cụ thể – Mục 3: Đèn điện dùng […]

TCVN 7722-1 : 2009 ĐÈN ĐIỆN – PHẦN 1: YÊU ...


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7722-2-2 : 2007 ĐÈN ĐIỆN PHẦN 2: YÊU CẦU CỤ THỂ – MỤC 2: ĐÈN ĐIỆN LẮP CHÌM Luminaires Part 2: Particular requirements – Section 2: Recessed luminaires Lời nói đầu TCVN 7722-2-2:2007 thay thế TCVN 4906 : 1989; TCVN 7722-2-2:2007 hoàn toàn tương đương với IEC 60598-2-2:1997; TCVN 7722-2-2:2007 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC/E2 Thiết bị điện dân dụng biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. Lời giới thiệu TCVN 7722-2-2:2007 là một phần của bộ tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7722 (IEC 60598). Bộ tiêu chuẩn IEC 60598 gồm IEC 60598-1, Đèn điện – Yêu cầu chung và thử nghiệm, và các phần 2 mang số hiệu từ 60598-2-1 đến 60598-2-40 quy định về các yêu cầu cụ thể đối với các loại đèn điện khác nhau. Bộ […]

TCVN 7722-2-2 : 2007 ĐÈN ĐIỆN PHẦN 2: YÊU CẦU ...