tiêu chuẩn đánh giá tiếng ồn


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7878-1:2008 ISO 1996-1:2003 ÂM HỌC – MÔ TẢ, ĐO VÀ ĐÁNH GIÁ TIẾNG ỒN MÔI TRƯỜNG – PHẦN 1: CÁC ĐẠI LƯỢNG CƠ BẢN VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ Acoustics – Desription, measurement and assessment of environmental noise – Part 1: Basic quantities and assessment procedures Lời nói đầu Bộ TCVN 7878 thay thế TCVN 5964:1995, TCVN 6399:1998 và TCVN 5965:1995. TCVN 7878-1:2008 hoàn toàn tương đương với ISO 1996-1:2003. TCVN 7878-1:2008 do Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn TCVN/TC 43 “Âm học và tiếng ồn”, biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. Bộ TCVN 7878 Âm học – Mô tả, đo và đánh giá tiếng ồn môi trường, gồm hai phần: – TCVN 7878-1:2008 (ISO 1996-1:2003) Phần 1: Các đại lượng cơ bản và phương pháp đánh giá. – TCVN 7878-2 (ISO […]

TCVN 7878-1:2008 ISO 1996-1:2003 ÂM HỌC – MÔ TẢ, ĐO ...