thiết kế mới và cải tạo


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 4529:1988 CÔNG TRÌNH THỂ THAO – NHÀ THỂ THAO – TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ Sporting works – Sport buildings – Design standard Tiêu chuẩn này áp dụng để thiết kế mới hoặc thiết kế cải tạo các nhà thể thao (bao gồm nhà giảng dạy huấn luyện và thi đấu) trong phạm vi cả nước. 1. Quy định chung 1.1. Khi thiết kế nhà thể thao ngoài việc tuân theo tiêu chuẩn này, còn phải tuân theo các tiêu chuẩn: TCVN 2622: 1978, TCVN 4205: 1986, TCVN 4026: 1986 và các tiêu chuẩn Nhà nước hiện hành có liên quan. 1.2. Khi thiết kế cải tạo nhà thể thao, được phép châm chước đối với một số quy định của tiêu chuẩn này nhưng phải được Tổng cục Thể dục thể thao xem xét và cho phép với sự thoả thuận của Uỷ ban Xây dựng cơ bản Nhà nước. […]

TCVN 4529:1988 CÔNG TRÌNH THỂ THAO – NHÀ THỂ THAO ...


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 4601:1988 TRỤ SỞ CƠ QUAN – TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ Office building – Design standard Tiêu chuẩn này thay thế cho tiêu chuẩn TCXD 52 :1972 Tiêu chuẩn này áp dụng để thiết kế mới và thiết kế cải tạo trụ sở các cơ quan từ cấp trung ương đến địa phương trong phạm vi cả nước. Chú thích: 1) Trong tiêu chuẩn này, các loại nhà làm việc cơ quan của các cấp, các ngành từ trung ương đến địa phương (đã được phân loại trong phụ lục 1) gọi chung là “Trụ sở cơ quan”. 2) Tiêu chuẩn này áp dụng để lập luận chứng kinh tế kĩ thuật, thiết kế cải tạo, thiết kế các ngôi nhà hoặc bộ phận văn phòng có chức năng như một cơ quan trong các xí nghiệp, cơ quan sản xuất công, nông, lâm nghiệp, bệnh viện, trường học, các […]

TCVN 4601:1988 TRỤ SỞ CƠ QUAN – TIÊU CHUẨN THIẾT ...