TCXDVN 315:2004


TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM TCXDVN 315:2004 CÔNG TRÌNH THUỶ ĐIỆN SƠN LA – CÁC QUY ĐỊNH CHỦ YẾU VỀ AN TOÀN VÀ ỔN ĐỊNH CÔNG TRÌNH – TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH TẠM: ĐÊ QUÂY VÀ KÊNH DẪN DÒNG THI CÔNG      LỜI NÓI ĐẦU TCXDVN 315 : 2004 “ Công trình thuỷ điện Sơn La, các qui định chủ yếu về an toàn và ổn định công trình, tiêu chuẩn thiết kế công trình tạm – đê quây và kênh dẫn dòng thi công ” do Công ty Tư vấn xây dựng điện 1 – Tổng Công ty Điện lực Việt Nam biên soạn, Vụ Khoa học công nghệ – Bộ Xây dựng đề nghị và được Bộ Xây dựng ban hành theo quyết định số 07/2004/QĐ-BXD ngày 29 tháng 4 năm 2004.      1. PHẠM VI ÁP DỤNG Tiêu chuẩn này qui định các yêu cầu chung […]

TCXDVN 315:2004 CÔNG TRÌNH THUỶ ĐIỆN SƠN LA – CÁC ...