TCXD 307:2003


TCXD 307:2003 Bê tông nặng – Phương pháp xác định hàm lượng xi măng trong bê tông đã đóng rắn Heavy-weight Concrete – Method for Determination of Cement Content of Hardened  Concrete 1 Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định gần đúng hàm lượng xi măng trong bê tông đã đóng rắn, áp dụng cho các loại bê tông nặng thông thường dùng xi măng Pooclăng và xi măng Pooclăng hỗn hợp. Tiêu chuẩn viện dẫn TCVN 3105 : 1993  Hỗn hợp bê tông và bê tông nặng – Lấy mẫu, chế tạo và bảo dưỡng mẫu thử; TCVN 3115 : 1993 Bê tông nặng – Phương pháp xác định khối lượng thể tích; TCVN 4851 : 1989 Nước dùng để phân tích trong phòng thí  nghiệm; TCVN 4787: 1989 Xi măng – Phương pháp lấy mẫu và chuẩn bị mẫu thử; TCVN 141 […]

TCXD 307:2003 Bê tông nặng – Phương pháp xác định ...