TCVN 7571-1 : 2006


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7571-1 : 2006 (ISO 657-1 : 1989); THÉP HÌNH CÁN NÓNG – PHẦN 1: THÉP GÓC CẠNH ĐỀU – KÍCH THƯỚC Hot-rolled steel sections Part 1: Equal – leg angles – Dimensions Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này qui định kích thước của thép góc cạnh đều cán nóng Tài liệu viện dẫn TCVN 7571-5 : 2006 (ISO 657-5 : 1976), Thép hình cán nóng – Phần 5: Thép góc cạnh đều và không đều – Dung sai hệ mét và hệ insơ. Kích thước 3.1. Kích thước của thép góc cạnh đều cho trong Bảng 1. Các kích thước ưu tiên được in đậm 3.2. Bán kính lượn trong cho trong Bảng 1 chỉ để tham khảo. 3.3. Bán kính lượn cạnh không được qui định, và khi cần thiết, do các bên thỏa thuận. Đặc tính của mặt cắt Khối lượng, diện […]

TCVN 7571-1 : 2006 THÉP HÌNH CÁN NÓNG – ...