TCVN 2682-2009


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 2682: 2009 XI MĂNG POÓC LĂNG – YÊU CẦU KỸ THUẬT Portland cements – Specifications Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này áp dụng cho xi măng poóc lăng thông dụng. Tài liệu viện dẫn Các tài liệu viện dẫn sau là rất cần thiết khi áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả bản sửa đổi (nếu có). TCVN 141 : 2008 Xi măng – Phương pháp phân tích hóa học. TCVN 4030 : 2003 xi măng – Phương pháp xác định độ mịn. TCVN 4784 : 2001 (EN 196-7 : 1989) Xi măng – Phương pháp lấy mẫu và chuẩn bị mẫu. TCVN 5438 : 2007 Xi […]

TCVN 2682: 2009 XI MĂNG POÓC LĂNG – YÊU CẦU ...