nền nhà


  TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9359:2012 NỀN NHÀ CHỐNG NỒM – THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG Anti-condensation ground floor – Design and construction     Lời nói đầu TCVN 9359:2012 được chuyển đổi từ TCXD 230:1998 thành Tiêu chuẩn Quốc gia theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm b khoản 2 Điều 7 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật. TCVN 9359:2012 do Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng – Bộ Xây dựng biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. NỀN NHÀ CHỐNG NỒM – THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG Anti-condensation ground floor – Design and construction Phạm vi áp […]

TCVN 9359:2012 NỀN NHÀ CHỐNG NỒM – THIẾT KẾ VÀ ...